Warunki Handlowe

Niniejsze Warunki Handlowe mają zastosowanie do umów sprzedaży podłoża do produkcji pieczarek (dalej: Umowy) zawartych pomiędzy Greenyard Mycoculture Poland S.A. z siedzibą w Karszewie (dalej: Greenyard) a Kupującym (dalej: Kupujący), łącznie zwanymi „Stronami” i stanowią integralną część każdej Umowy. Zawsze, gdy w niniejszych warunkach handlowych mowa jest o Umowie, Strony mają na myśli także niniejsze Warunki Handlowe.

Zamówienia:

 1. Złożenie zamówienia (dalej zwane „Zamówienie”) jest równoznaczne z zaakceptowaniem Warunków Handlowych przez Kupującego.

Zamówienia składane są drogą mailową na formularzu Greenyard stanowiącym załącznik do niniejszych Warunków Handlowych na adres :

marzena.wlodarczyk@greenyardmycoculture.com odnośnie Fazy III luz

oraz

marzena.wlodarczyk@greenyardmycoculture.com lub

krystian.witczak@greenyardmycoculture.com  dla Fazy III kostki.

Telefoniczne zamówienia realizowane są wyłącznie po wcześniejszych relacjach handlowych z Zamawiającym i wcześniejszym potwierdzeniu akceptacji Warunków Handlowych na piśmie (podpis na wcześniejszym Zamówieniu i/lub Warunkach Handlowych)

 1. Kupujący jest związany swoim Zamówieniem przez okres 3 dni. W tym czasie Greenyard mailowo potwierdzi przyjęcie zamówienia ze wskazaniem co najmniej rodzaju produktu, numeru zamówienia, ilości, terminu dostawy, ceny i sposobu dostawy (Potwierdzenie Zamówienia). Umowa zostaje skuteczne zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego Potwierdzenia Zamówienia.
 2. Termin dostawy określony będzie przez wskazanie tygodnia, w którym nastąpi dostawa. Pojęcie „tydzień” odpowiada tygodniowi kalendarzowemu. Dodatkowo Greenyard może określić przewidywany dzień w tygodniu, w którym dostawa jest planowana. Określenie dnia dostawy nie ma charakteru wiążącego.
 3. Zamówienie potwierdzone przez Greenyard, Kupujący może anulować bez obowiązku zapłaty kary umownej w terminie nie później niż do szóstego tygodnia przed terminem dostawy włącznie. W przypadku anulowania zamówienia w terminie od piątego tygodnia przed tygodniem dostawy włącznie, Kupujący jest zobowiązany zapłacić karę umowną w wysokości:
 4. 80% wartości zamówienia brutto, jeśli odwołanie następuje w tygodniu dostawy lub w tygodniu poprzedzającym tydzień dostawy.
 5. 30% wartości zamówienia brutto, jeśli odwołanie następuje w okresie od piątego tygodnia przed dostawą do drugiego tygodnia przed dostawą włącznie.

W przypadku naliczenia kary umownej, Greenyard wystawi notę obciążeniową płatną w terminie 7 dni od daty wystawienia. Jednocześnie Greenyard przysługuje prawo do odstąpienia od naliczenia kary umownej.

 

Wydanie towaru:

 1. Wydanie towaru oznacza pozostawienie towarów do dyspozycji Kupującego na warunkach uzgodnionych pomiędzy stronami.
 2. Do dostawy zastosowanie mają EXW Karszew 42, 98-100 Łask, Polska Incoterms 2010., chyba że w Zamówieniu określono inne miejsce dostarczenia towaru i zostało ono wyraźnie potwierdzone przez Greenyard. Strony mogą ustalić, że Greenyard podejmie się organizacji transportu do miejsca docelowego na koszt i ryzyko Kupującego.
 3. Postawienie towaru do dyspozycji Kupującego nastąpi w tygodniu określonym w Potwierdzeniu Zamówienia. O konkretnym dniu postawienia towaru do dyspozycji Kupujący zostanie powiadomiony drogą mailowa lub telefonicznie.
 4. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w tygodniu wskazanym w zamówieniu, Greenyard informuje Kupującego o tym fakcie w terminie do tygodnia poprzedzającego termin dostawy. W takim przypadku, Kupujący może albo ustalić inny termin realizacji zamówienia lub zezwolić Greenyard na realizację zamówienia przez Fungis sp. z o.o.
 5. Najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem dostawy Kupujący zobowiązany jest zawiadomić Greenyard telefonicznie lub mailowo o osobie, która została przez niego upoważniona do dokonania odbioru towaru, podając jej imię i nazwisko. W przypadku gdy Kupujący nie korzysta z transportu oferowanego przez Greenyard dodatkowo zobowiązany jest wskazać nazwę firmy transportowej, która towar odbierze oraz  w miarę możliwości numer rejestracyjny pojazdu. Greenyard może odmówić wydania towaru osobie, która nie została wskazana przez Kupującego w sposób określony powyżej. Przy odbiorze Zamówienia należy podać numer zamówienia wskazany przez Greenyard przy przyjęciu zamówienia. Bark podania numeru zamówienia skutkować może odmową odbioru towaru.
 6. Odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie sprzedanego towaru oraz za przypadkową jego utratę przechodzi na Kupującego z chwilą wydania towaru Kupującemu.
 7. Jeśli strony wyraźnie nie uzgodniły inaczej, Kupujący ponosi koszty transportu.
 8. Jeśli Kupujący nie korzysta z transportu oferowanego przez Greenyard to ponosi odpowiedzialność za podstawienie do załadunku samochodów umytych i zdezynfekowanych. Greenyard  może odmówić załadunku jeśli samochód nie nadaje się do transportu lub podjąć decyzję o umyciu i zdezynfekowaniu samochodu na koszt Kupującego.

 

Reklamacje i zwroty:

 1. Kupujący ma obowiązek zbadania dostarczonego towaru niezwłocznie po jego odbiorze i w obecności przedstawiciela Greenyard, to jest magazyniera w przypadku gdy odbiór dokonywany jest w magazynie Greenyard lub kierowcy w przypadku gdy zgodnie z umową Greenyard dostarcza towar do Kupującego. Zbadanie towaru powinno objąć co najmniej ilość oraz temperaturę podłoża. Badania w imieniu Kupującego dokonuje osoba wskazana zgodnie z pkt. 9 niniejszych Warunków.
 2. Wszelkie zastrzeżenia co do ilości dostarczonego towaru lub temperatury podłoża muszą zostać zgłoszone przez Kupującego najpóźniej w chwili odbioru towaru i zaznaczone w dokumencie wz lub liście przewozowym.
 3. Kupujący ma obowiązek gromadzenia i przechowywania informacji dotyczących każdej uprawy z wykorzystaniem podłoża zakupionego w Greenyard (karta uprawy – zał. nr 1) i okazywania jej na każde żądanie Greenyard. Karta powinna zawierać co najmniej informacje o:
  a. data załadunku
  b. ilość podłoża
  c.rasa grzybni
  d.pochodzenie okrywy – dostawca
  e. data rozpoczęcia szoku
  f. temperatura podłoża w trakcie uprawy
  g. temperatura powietrza w trakcie uprawy
  h. prędkość wentylacji (% wykorzystania wentylatora lub wartość w Hz)
  i. cyrkulacja
  j. wilgotność względna %
  k. ilość CO2 w ppm
  l. ilość wody wlanej w trakcie uprawy
  m. zabiegi ochrony
 4. Kupujący ma obowiązek umożliwić Greenyard kontrolę uprawy w tym pobieranie próbek, badanie składu, wykonywanie zdjęć itp.
 5. Zastrzeżenia co do jakości dostarczonego towaru muszą zostać zgłoszone przez Kupującego do Greenyard niezwłocznie, w każdym razie nie później niż w ciągu 48 godzin od ich stwierdzenia.
 6. Nie wykonanie przez Kupującego obowiązków określonych w pkt. 13-17 skutkuje utratą uprawnień z tytułu wad dostarczonego towaru, w tym uprawnień z tytułu rękojmi.
 7. Odpowiedzialność Greenyard z tytułu wad podłoża ograniczona jest do szkody rzeczywiście poniesionej przez Kupującego i do kwoty równej wysokości ceny netto zapłaconej za partię podłoża, której dotyczy wada.

Płatność:

 1. Kupujący jest obowiązany dokonać zapłaty ceny przed wydaniem towaru, chyba że Strony uzgodniły korzystniejszy termin płatności. Zapłata ceny następuje z chwilą uznania uiszczonej przez Kupującego kwoty na rachunku Greenyard.
 2. Jeśli cena ma być zapłacona w całości lub w części przed wydaniem towaru, Greenyard ma prawo odmówić wydania towaru Kupującemu aż do czasu zapłacenia ceny.
 3. Jeśli Strony uzgodniły korzystniejszy termin płatności niż określony w pkt. 20 to opóźnienie w odbiorze towaru przez Kupującego nie wpływa na termin płatności, który liczony jest od daty, w której towar został postawiony do dyspozycji Kupującego.
 4. Greenyard może udzielić Kupującemu kredytu kupieckiego (odroczonego terminu płatności). Greenyard zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia kredytu przyznanemu Kupującemu w każdym czasie i ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy należności nie są regulowane terminowo.
 5. W przypadku opóźnienia w płatnościach, Greenyard ma prawo żądać odsetek ustawowych od zaległej kwoty.
 6. Wpłaty dokonane przez Kupującego Greenyard może w pierwszej kolejności zaliczyć na spłatę odsetek.

Prawo obowiązujące, interpretacja umowy, język:

 1. Umowa podlega i winna być interpretowana zgodnie z prawem polskim.
 2. Spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez sądy właściwe ze względu na siedzibę