Ciekawostki

Pieczarki są niskokaloryczne i pełne wartościowych składników odżywczych

Chcesz wiedzieć więcej:

Ze względu na fakt, że pieczarki praktycznie nie za­wie­ra­ją tłusz­czu, są ni­sko­ka­lo­rycz­ne (22kcal / 100 g). 10 procent suchej masy stanowi błonnik, co wpływa korzystnie na procesy trawienia. Ich białko zawiera większość naturalnych aminokwasów, pod wzglę­dem od­żyw­czym pie­czar­ki są peł­no­war­to­ścio­wym pro­duk­tem.

Na­ukow­cy z Johns Hop­kins We­ight Ma­na­ge­ment Cen­ter w Bal­ti­mo­re za­le­ca­ją, aby osoby, które chcą schud­nąć, za­stę­po­wa­ły pie­czar­ka­mi czer­wo­ne mięso. Regularna dieta pieczarkowa prowadziła do lep­szych pa­ra­me­trów skła­du ciała - za­war­to­ści w or­ga­ni­zmie tłusz­czu, mię­śni, kości i wody. Uważa się, że pieczarki zmniejszają apetyt jak również hamują wchłanianie tłuszczów.

Okazuje się również, że dieta bo­ga­ta w pieczarki przy­czy­nia się do ob­ni­że­nia po­zio­mu szko­dli­we­go cho­le­ste­ro­lu (LDL) we krwi. Do­dat­ko­wo dzię­ki obec­no­ści po­ta­su i ni­skiej za­war­to­ści sodu wpły­wa­ją na ob­ni­że­nie ci­śnie­nia krwi, co zmniej­sza ry­zy­ko udaru i za­wa­łu serca. Ba­da­nia za­chod­nich na­ukow­ców wy­ka­za­ły, że wła­ści­wo­ści antyrakowe zwią­za­ne są z obec­no­ścią w skła­dzie po­li­sa­cha­ry­dów grzy­bo­wych i ter­pe­nów. Naukowcy su­ge­ru­ją, że wy­ciąg z bia­łych pie­cza­rek może ode­grać istotną rolę w za­po­bie­ga­niu ra­ko­wi pier­si i pro­sta­ty. An­ty­ra­ko­we właściwości grzy­bów od wieków znane są me­dy­cy­nie Wscho­du.

Kolejne ba­da­nia prze­pro­wa­dzo­ne na Flo­ri­da State Uni­ver­si­ty wy­ka­za­ły, że co­dzien­na por­cja grzy­bów wzmac­nia od­por­ność i zdol­no­ści sa­mo-­na­praw­cze or­ga­ni­zmu. Jest to związane z se­le­nem. Ten, tzw. „pierwiastek życia” wpły­wa na zwięk­sze­nie się licz­by prze­ciw­ciał a także ha­mu­je rozwój drob­no­ustro­jów cho­ro­bo­twór­czych.

Powszechnie wiadomo, że wi­ta­mi­na D stymuluje pra­wi­dło­we wchła­nia­nia wap­nia i fos­fo­ru, co jest niezbędne do budowy zdrowego kośćca, a potem zapobiega oste­opo­ro­zie, cho­ro­bom sta­wów, chro­ni przed osła­bie­niem mię­śni. Organizm potrafi sam wytwarzać witaminę D przy udziale sło­ńca, jednakże w okresie krótkiego dnia, gdy do­stęp­ność świa­tła jest niska należy dietę wzbogacić w na­tu­ral­ne źró­dła tej wi­ta­mi­ny. Ba­da­nia na­ukow­ców z Bo­ston Uni­ver­si­ty Me­di­cal Cen­ter, pokazują, że je­dze­nie sprosz­ko­wa­nych grzy­bów uzu­peł­nia­nia nie­do­bo­ry wi­ta­mi­ny D w stop­niu po­rów­ny­wal­nym z su­ple­men­ta­cją.

Pieczarki są również źródłem kwasu foliowego, który ma ogromne znacznie przy prawidłowym rozwoju płodu ludzkiego, jednocześnie niedobór kwasu foliowego w późniejszym rozwoju może prowadzić do za­bu­rze­nia tra­wie­nia, nie­do­ży­wie­nia, anemii, stanów za­pal­nych błony ślu­zo­wej jamy ust­nej.

Pieczarka dobra na odchudzanie. Naukowcy z Johns Hopkins Weight Management Center w Baltimore (USA), zapewniają, że zastąpienie czerwonego mięsa pieczarkami skutecznie prowadzi do utraty wagi. Badania objęły 73 osoby, w wieku około 48 lat, w większości kobiety. Pierwsza grupa zobowiązała się do jedzenia filiżanki grzybów dziennie, zamiast takiej samej ilości czerwonego mięsa, druga grupa stosowała dietę opartą na mięsie.

Po upływie roku stwierdzono, że osoby z pierwszej grupy schudły średnio 3,2 kg, miały również lepsze parametry dotyczące składu ciała w porównaniu do grupy kontrolnej (proporcje zawartości tłuszczu, mięśni, kości, wody). Nie obserwowano również tzw. efekt jo-jo.

Zwyczaje żywieniowe Polaków

W końcu 2014 OBOP opublikował ciekawe badania nt. zwyczajów odżywania się, przygotowywania posiłków.

http://www.twojadieta.pl/zdrowie/238/Swoje-jem---swoje-wiem---wyniki-badania-OBOP/

Dla nas szczególnie ciekawe są następujące wnioski:

  • „Z badań wynika, że blisko połowa Polaków powyżej 15 roku życia (46%) – w większości mężczyzn - ma nadwagę,  w tym 14% badanych zaliczyć można do otyłych.”
  • „Polacy – zwłaszcza kobiety, tradycyjnie odpowiedzialne za sposób odżywiania się w polskich rodzinach - chcą zmieniać swoje kulinarne zwyczaje. Umieszczona w ankiecie odpowiedź „nie chcę niczego zmieniać” otrzymała absolutnie minimalną liczbę wskazań – poniżej 1%”

Selen

Jest pierwiastkiem niezbędnym do życia. Zbyt mała ilość selenu w ludzkim organizmie może prowadzić do chorób serca, naczyń krwionośnych, chorób trzustki i spadku odporności. Niższa koncentracja selenu we krwi ludności na określonych terenach uważana jest za przyczynę chorób nowotworowych (rak piersi, prostaty), ponieważ selen m.in. pełni funkcję przeciwutleniacza.

Selen jest składnikiem skorupy ziemskiej, wchodzi w skład wielu rodzajów skał, minerałów i gleb, występuje w materiale pochodzenia wulkanicznego. Selen występuję w wyższym stężeniu w wodach morskich niż słodkich; jego obecność jest większa w glebie leśnej, mniejsza np. po przejściu opadów atmosferycznych, które wypłukują go z ziemi. Istnieje teoria, iż niższa zawartość selenu np. na północy Polski, jest skutkiem ostatnich zlodowaceń. Zgodnie z nią, ostatni lądolód cofnął się 13tys. lat temu z regionu Pomorskiego i ogromne ilości słodkiej wody wypłukały znaczne ilości tego drogocennego pierwiastka z gleby. Natomiast ostatnie wulkany powstałe w okresie wypiętrzania się Sudetów i Karpat, 20-30 mln lat temu, czynne były jeszcze kilka milionów lat temu, jednak na południu Polski. Po tym okresie zlodowacenia i tak parokrotne pokryły grubą czaszą lodu, znaczne tereny Polski, co generowało również wielkie, okresowe roztopy. Aktualnie region Polski uważany jest za strefę spokoju geologicznego i sejsmicznego.

W niektórych krajach poziom selenu jest ustawowo regulowany i do nawozów dodaje się jego pochodną. Organizm ludzki lepiej przyswaja selen z produktów naturalnych i organicznych. Wśród naturalnych i znanych źródeł selenu osobną uwagę trzeba poświęcić grzybom, z których najwięcej selenu zawiera … muchomor czerwony, którego nie jadamy, a optymalnym stężeniem pierwiastka życia, może pochwalić się, smaczna, powszechnie dostępna pieczarka!

Nadmiar selenu jest szkodliwy dla organizmu i prowadzi do selenozy.